Copyright 2018 - Custom text here - PWR Trade Template

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 21-22 มิย. 61 วิทยาลัยเทคนิค นำโดย นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินการจัดสถานที่การเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวะศึกษา แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง,แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ม,แผนกช่างกลโรงงาน,ช่างยนต์,แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                                                                               รูปภาพกิจกรรม Click! 

 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการอบรมครูช่างไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  13-15 มิ.ย 61  ณ  เขื่อนอุบลรัตน์  ขอนแก่น  โดย ท่าน ผอ.สำนักความร่วมมือ  สอศ. นายอรรถพล  สังขวาสี  เป็นประธานเปิด

                                                                                                               รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิย. 61 วท.ชัยภูมิ จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม/ ทำบุญตักบาตร/ไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2561

                                                                                                               รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

เมื่อวันที่ 9-10  มิย. 61 วท.ชย. (แผนกช่างกลโรงงาน) ศึกษาดูงาน และหารือกรอบความร่วมในการจัดการศึกษาทวิภาคีร่วมกับ บ.เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จก. ปทุมธานี โดยท่านสุรพงษ์  เป้ากลาง ประธานบริษัท ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมฯ /และนิเทศ ติดตาม การฝึกประสบการณ์ฯ นศ.ทวิภาคี ณ ห้างมาบุญครอง กทม.

                                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

วท.ชย. ประชุมนิเทศสัญจร ระหว่าง 4-8 มิย. 61...ครบทุกแผนกวิชา....เพื่อมอบนโยบาย/ชี้แจงสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อน ID Plan /PLC ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาฯ 

                                                                                                                รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้จัดพิธีเปิดโครงการเทคนิคเหมืองแร่ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

                                                                                                                     รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

โครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบ อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Eastern Economic Corridor : EEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

                                                                                                                         รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

โครงการติดตามและประเมินผลงานการรณรงค์และป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามประเมินผลในการประกวดจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมพญาแล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นางสาวสายพิรุณ น้อยศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าคณะติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (พื้นที่) ได้นำคณะฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายคีรินทร์ อนุตรังกูร รองผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

                                                                                                                         รูปภาพกิจกรรม Click!

 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้จัดโครงการการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน การใช้โปรแกรมประยุกต์จัดระบบการเรียนการสอน Online ด้วย Google Classroom ระดับพื้นฐาน สำหรับครูเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษพาคม 2561

                                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปวช.1 และ ปวส.1 ประปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษพาคม 2561 ณ หน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ดำเนินงานโดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

                                                                                                                       รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 2-4 พฤษพาคม 2561 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรงานระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม ระดับกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมครูช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                                                                                                         รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จัดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2561 “ตรวจ ซ่อม ฟรี” ในวันพุทธที่ 11 เมษายน 2561 ณ ปั้มปตท.หน้าบิ๊กซีชัยภูมิ
โดยได้รับเกียรติจาก นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

                                                                                                                         รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ เป็นกิจกรรมที่สืบทอดต่อๆกันในทุกปีๆของวิทยาลัยฯ ที่จัดให้มีการรวมคณะผู้บริหารครูและบุคลากร เข้ามาประชุมพร้อมกันและ ทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างรอยยิ่มและความสดใดให้แก่คณะครูอาจารย์ ได้หน้าชื่นตาบานกันหลังจากที่ทำงานกันมาตลอดปี

                                                                                                                         รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นำโดย นายอาคม  จันทร์นามผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครูและบุคราการวิทยาลัยฯ ร่วมแต่งชุดพื้นบ้านอีสาน ฟ้อนถวาย “เจ้าพ่อพญาแล” บริเวณรอบอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ทั้ง 4 มุมเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ใน “งานรำลึก 200 ปี เมืองผู้กล้า พญาแล” เพื่อสักการะแด่ดวงวิญญาณอันศักดิ์ของเจ้าพ่อพญาแล และบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เมืองชัยภูมิ

                                                                                                                         รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้จัดโครงการอบรมการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-PORTFOLIO)ณ ห้อง Smart Classroom วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2561

                                                                                                                          รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้เปิดรับมอบตัวและรายงานตัวนักเรียนนักศึกษา รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

                                              รูปภาพกิจกรรมการรายงานตัวรอบโควตา 2561

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษา โครงการเทคนิคเหมืองแร่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยการสนับสนุนของ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)

                                                                                                                  รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

f t g m

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ Fanpage

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ