Copyright 2018 - Custom text here

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ที่ตั้ง และสังกัด

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ดินราชพัสดุ สนามบินกองทัพอากาศ (ที่เก่า) แปลงหมายเลขที่ 14636 เนื้อที่ 115 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป

เดิม ชื่อโรงเรียนช่างไม้ชัยภูมิ ได้จัดตั้งขึ้นและทำการสอน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2481 โดยอาศัยโรงเรียนฝึกหัดครูชาย ประกาศนียบัตร จังหวัดและโรงเรียนประถมอาชีพเกษตรกรรม (วิทยาลัยเกษตรกรรม ปัจจุบัน) เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว

ปีแรก

รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประถมปีที่ 4 ในปีนั้นมีครูประจำเพียงคนเดียว คือ นายเหรียญ คำจัตุรัส และได้อาศัยครูโรงเรียนประถม อาชีพเกษตรกรรมช่วยสอน โดยทางจังหวัดได้มอบหมายให้ นายพิภพ กาชัย เป็นผู้ควบคุมดูแลในหน้าที่ครูใหญ่

วันที่ 20 มิถุนายน 2482

ได้ย้ายมาดำเนินการในสถานที่ใหม่ เลขที่ 380 ก ถนนโนนม่วง ในเนื้อที่ 7 ไร่ เศษ ซึ่งตั้งชื่อเป็น โรงเรียนช่างไม้ชัยภูมิ

ปีการศึกษา 2495

ทาง การได้ให้ทำการสอนเพิ่มอีกระดับ คือ ระดับอาชีวศึกษากลาง (แผนกช่างไม้) ซึ่งเรียกว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้รับนักเรียนจากผู้สำเร็จจากชั้นประโยคอาชีวศึกษาตอนต้น หรือนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

ปีการศึกษา 2502

ทางการได้โอนโรงเรียนการช่างตัดผมเข้ามาดำเนินการร่วมกัน โดยแยกเป็นแผนกช่างตัดผม ซึ่งในปีนี้มีครูประจำการ 7 คน และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างชัยภูมิ

ปีการศึกษา 2504

ทาง การได้เปิดทำการสอนเพิ่มขึ้นอีกระดับคือ ระดับอาชีวศึกษาขั้นสูง (แผนกช่างไม้และก่อสร้าง) รับนักเรียนที่สำเร็จจาก ชั้นประโยคอาชีวศึกษากลาง ศึกษาต่ออีก 3 ปี ได้วุฒิประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง

ปีการศึกษา 2507

ทาง การงดดำเนินการให้การศึกษาอาชีพตอนต้น และได้รับเฉพาะชั้นประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยรับจากนักเรียนชั้น ประโยคอาชีวศึกษาตอนกลาง มัธยมปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2515

ทาง การได้อนุญาตให้ดำเนินการสอนนักเรียนหลักสูตรอาชีพศึกษาชั้นสูงอีกแผนกวิชา คือแผนกวิชาช่างเชื่อมและ โลหะแผ่น รับผู้สำเร็จมัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ปีการศึกษา 2518

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับนักเรียนจากผู้สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2519

กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้เปิดสอนเพิ่มอีก คือ แผนกวิชาช่างยนต์

ปีการศึกษา 2520

กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้เปิดสอนเพิ่มอีก คือ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ปีการศึกษา 2522

กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาติให้เปิดสอนเพิ่มอีก คือ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนการช่างชัยภูมิ เป็น โรงเรียนเทคนิคชัยภูมิ

ปีการศึกษา 2523

กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้เปิดสอนเพิ่มอีก คือ แผนกวิชาพณิชยกรรม (การบัญชี)

วันที่ 1 เมษายน 2524

ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัย โดยใช้ชื่อ " วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ" ดำเนิน การในที่ใหม่ ในที่ดินราชพัสดุสนามบินเก่า กองทัพอากาศ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และ ในปีงบประมาณ 2526 ได้รับงบประมาณ จัดสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง (โรงฝึกงานช่างยนต์) และงบประมาณต่อเชื่อมไฟฟ้าแรงสูง 944,399 บาท และต่อประปา 373,450 บาท และได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีนี้

ปีการศึกษา 2526

ได้ ย้ายนักเรียนแผนกช่างยนต์ไปเปิดดำเนินการในสถานที่แห่งใหม่ ในการเรียนการสอนวิชาชีพในปีนี้ กรมอาชีวศึกษา ได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบ กช. 700 1 หลัง และได้จัดวัสดุฝึกอีกเพื่อจัดสร้างบ้านพักแบบเรือนแถว 5 หน่วย งบประมาณ 500,000 บาท โดย ใช้แรงงานนักเรียนจัดสร้าง

ปีการศึกษา 2527

กรมอาชีวศึกษาได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดดำเนินการสอนตามหลักสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง สองแผนกวิชา คือ สาขางานเทคนิคยานยนต์ (แผนกช่างยนต์) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) และในปีงบประมาณนี้กรม ได้ขออนุมัติ จัดสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ มีดังนี้
- บ้านพักครู 48 หน่วย
- อาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง
- หอประชุม - โรงอาหาร 1 หลัง
- อาคารปฏิบัติงาน 3 ชั้น 1 หลัง
โดย ดำเนินการแบบผูกพันงบประมาณ คือ ปีงบประมาณ 2527 ใช้งบประมาณ 200,000 บาท ปีงบประมาณ 2528 ใช้งบประมาณ 15,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2529 ใช้งบประมาณ 8,099,000 บาท และจัดดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2528

ปีการศึกษา 2529

กรมอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง และทางวิทยาลัย ได้จัด ปรับปรุงถนนภาย ใน บริเวณสถานศึกษา และจัดทำถนนเข้าสู่หมู่บ้านพักครูต่อเชื่อมน้ำประปาและไฟฟ้า เข้าบ้านพักครู และได้ย้ายครอบครัว ครู - อาจารย์ จากที่เดิมไปในที่ ี่แห่งใหม่ทั้งหมดและได้ขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ไปในสถานที่แห่งใหม่

ปีการศึกษา 2529

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูม ิ เปิดสอนในสถานที่แห่งใหม่ทั้งหมดตามสาขาวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ 2524 (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 2527 (ปวท.) ดังนี้
1. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ในระดับ ปวช.
2. สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ในระดับ ปวช.
3. สาขาวิชาช่างยนต์ ในระดับ ปวช. และในระดับ ปวส
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ในระดับปวช.
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับ ปวช. และในระดับ ปวท.
6. สาขาพณิชยกรรม ในระดับ ปวช. และในระดับ ปวส.

ปี พ.ศ. 2530

ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 4 )

ปี พ.ศ. 2535

ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 5 )

ปี พ.ศ. 2537

ก่อสร้างแท่นประดิษฐานองค์พระวิษณุกรรม

ปี พ.ศ. 2539

ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 6 )

ปีการศึกษา 2536

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการตลาด

ปีการศึกษา 2538

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาการขาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปีการศึกษา 2539

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต

ปีการศึกษา 2540

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม และแผนกวิชาการเลขานุการ

ปีการศึกษา 2543

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา 2544

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปีการศึกษา 2546

วิทยาลัย เทคนิคชัยภูมิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษา 2548

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการเงินการธนาคาร

 

 

พิธีถวายเทียนพรรษา โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ชาววิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมขบวนแห่ เทียนพรรษา ณ ลานรวมพลคนพันธ์อา เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

                                                                                                       รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

เช้าวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเพื่อพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

                                                                                   รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

พิธีซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร สถานบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

นายวันชัย ชำนาญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นประธานในการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมกับ บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                                                                                                   รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 2-6 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ และครูภควา อ้อทอง เดินทางไปศึกษาดูงานด้านพลังงาน พร้อมลงนามความร่วมมือด้านจัดการเรียนการสอน New Energy Engineering ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีเล่อซาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นางอังคณา เบญจศิล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสีลบัญชรและพระพุทธสัตตวัฒนมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดชัยภูมิวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

วันที่ 10 กรกฏาคม 2561 นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นายเอกสิทธิ์ ปรมะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวันชัย ชำนาญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางอังคณา เบ็ญจศิล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่ส่งหลักฐานทางการศึกษา ขาดพื้นฐานความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเมืองชัยภูมิปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

9 กรกฎาคม 2561 นายอาคม จันทร์นาม ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู อาจารย์ มีความยินดียิ่งในการต้องรับคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ จากวิทยาลัยวิเชียรบุรี เพื่อศึกษาดูงานห้องเรียนเฉพาะทาง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมTo be Number One จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Smart boys and Girls C.T.C. Contest 2018 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลิกภาพด้านการแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา ที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาและเหมาะสมกับการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภายใต้แนวคิด "ใจละลาย หนุ่มหล่อ สาวสวย ในชุดนักศึกษา" โดยนายคีรินทร์ อนุตตรังกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

29 มิถุนายนที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิได้เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ โดยนายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

27 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดย นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธี

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

26 มิถุนายน 2561 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมกับหมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จัดพิธีวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่ กวีเอกของโลก โดยนายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา และการประกวดแต่งกายเป็นตัวละครจากวรรณคดีสุดสาคร บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

f t g m