Copyright 2018 - Custom text here

นโยบายของสถานศึกษา

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาต่าง ๆ พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขใบงาน ในการฝึกภาคปฏิบัติ ให้มีความเหมาะสมและยืดหยุ่นได้ตามสภาวะการณ์
2. ส่งเสริมให้ครู อาจารย์ ได้พัฒนาตนเอง เร่งรัดการค้นคว้า ทดลอง และวิจัย เพื่อให้เกิดผลงานทางวิชาการ
3. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ โดยเน้นการนิเทศการสัมนาระหว่างสถานประกอบการและผู้ฝึกงาน
4. ส่งเสริมให้ครู อาจารย์ จัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่าง  ๆ ในทุกรายวิชา
5. พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีนิสัยรักการทำงาน มีความศรัทธาในวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองเห็นความสำคัญในการประกอบอาชีพอิสระ
6. เร่งรัดการปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้
7. ส่งเสริมให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นำโดย นายอาคม  จันทร์นามผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครูและบุคราการวิทยาลัยฯ ร่วมแต่งชุดพื้นบ้านอีสาน ฟ้อนถวาย “เจ้าพ่อพญาแล” บริเวณรอบอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ทั้ง 4 มุมเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ใน “งานรำลึก 200 ปี เมืองผู้กล้า พญาแล” เพื่อสักการะแด่ดวงวิญญาณอันศักดิ์ของเจ้าพ่อพญาแล และบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เมืองชัยภูมิ

                                                                                                                          รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ เป็นกิจกรรมที่สืบทอดต่อๆกันในทุกปีๆของวิทยาลัยฯ ที่จัดให้มีการรวมคณะผู้บริหารครูและบุคลากร เข้ามาประชุมพร้อมกันและ ทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างรอยยิ่มและความสดใดให้แก่คณะครูอาจารย์ ได้หน้าชื่นตาบานกันหลังจากที่ทำงานกันมาตลอดปี

                                                                                                                          รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จัดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2561 “ตรวจ ซ่อม ฟรี” ในวันพุทธที่ 11 เมษายน 2561 ณ ปั้มปตท.หน้าบิ๊กซีชัยภูมิ
โดยได้รับเกียรติจาก นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

                                                                                                                          รูปภาพกิจกรรม Click!

 

f t g m