Copyright 2018 - Custom text here

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
จำนวน  2  ประเภทวิชา  12 สาขาวิชา  13  สาขางาน  ได้แก่

1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     สาขาวิชาช่างยนต์
         -  สาขางานยานยนต์
         -  สาขางานตัวถังและสีรถยนต์
     สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
         -  สาขางานเครื่องมือกล
     สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
         -  สาขางานโครงสร้าง
     สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
         -  สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
     สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
         -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
     สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         -  สาขางานก่อสร้าง  
     สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
         -  สาขางานสถาปัตยกรรม
     สาขาวิชาโยธา
         -  สาขางานโยธา
2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
     สาขาวิชาการบัญชี
         -  สาขางานการบัญชี
     สาขาวิชาการตลาด
         -  สาขางานการตลาด  
     สาขาวิชาการเลขานุการ
         -  สาขางานการเลขานุการ  
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
จำนวน  3  ประเภทวิชา  13 สาขาวิชา  14 สาขางาน ได้แก่

1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         -  สาขางานเทคนิคยานยนต์
     สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
         -  สาขางานเครื่องมือกล
     สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
         -  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
     สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
         -  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
         -  สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
     สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
         -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
     สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
         -  สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
     สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         -  สาขางานช่างก่อสร้าง
     สาขาวิชาโยธา
         -  สาขางานโยธา
2.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         -  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     สาขาวิชาการบัญชี
         -  สาขางานการบัญชี
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     สาขาวิชาการตลาด
         -  สาขางานการตลาด
     สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
         -  สาขางานการจัดการสำนักงาน

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546 
จำนวน  3  ประเภทวิชา 12 สาขาวิชา   14  สาขางาน  ได้แก่

4.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     สาขาวิชาเครื่องกล
          -  สาขางานเทคนิคยานยนต์
     สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
          -  สาขางานเครื่องมือกล
     สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
          -  สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
     สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
          -  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
          -  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
     สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
          -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
     สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
          -  สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
     สาขาวิชาการก่อสร้าง
          -  สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
     สาขาวิชาโยธา
          -  สาขางานโยธา
5.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         -  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     สาขาวิชาการบัญชี
        -  สาขางานการบัญชี
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        -  สาขางานการพัฒนาโปรแกรม
        -  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
     สาขาวิชาการตลาด
       -  สาขางานการตลาด 

   

 

 

 

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นำโดย นายอาคม  จันทร์นามผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครูและบุคราการวิทยาลัยฯ ร่วมแต่งชุดพื้นบ้านอีสาน ฟ้อนถวาย “เจ้าพ่อพญาแล” บริเวณรอบอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ทั้ง 4 มุมเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ใน “งานรำลึก 200 ปี เมืองผู้กล้า พญาแล” เพื่อสักการะแด่ดวงวิญญาณอันศักดิ์ของเจ้าพ่อพญาแล และบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เมืองชัยภูมิ

                                                                                                                          รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ เป็นกิจกรรมที่สืบทอดต่อๆกันในทุกปีๆของวิทยาลัยฯ ที่จัดให้มีการรวมคณะผู้บริหารครูและบุคลากร เข้ามาประชุมพร้อมกันและ ทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างรอยยิ่มและความสดใดให้แก่คณะครูอาจารย์ ได้หน้าชื่นตาบานกันหลังจากที่ทำงานกันมาตลอดปี

                                                                                                                          รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จัดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2561 “ตรวจ ซ่อม ฟรี” ในวันพุทธที่ 11 เมษายน 2561 ณ ปั้มปตท.หน้าบิ๊กซีชัยภูมิ
โดยได้รับเกียรติจาก นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

                                                                                                                          รูปภาพกิจกรรม Click!

 

f t g m