Copyright 2018 - Custom text here

สภาพเศรษฐกิจและสังคม จ.ชัยภูมิ

สภาพเศรษฐกิจ/สังคมและวัฒนธรรม

 2.1 สภาพเศรษฐกิจ

             ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ ขึ้นกับภาคการเกษตร   ภาคการค้าส่งค้าปลีก และภาคอุตสาหกรรม เป็นสำคัญ  ภาพรวมของเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากการผลิตในสาขาการเกษตรและสาขาอุตสาหกรรม   ด้านการบริโภค   ด้านการลงทุน  และด้านการเงิน    ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจชะลอตัวลง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับตัวสูงขึ้น  กอปรกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง ขณะที่การจัดเก็บรายได้ภาครัฐ และการประกันตนในระบบประกันสังคม ยังคงมีการขยายตัว อย่างต่อเนื่อง

       2.1.2 ด้านการบริโภค

                      ภาพรวมด้านการบริโภค มีการขยายตัวในลักษณะชะลอตัวลง เป็นผลมาจากปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมือง รวมทั้งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของบริโภค 

                      2.1.3 ด้านการลงทุน

                       ภาคอุตสาหกรรม อยู่ในภาวะชะลอตัว คือ  ไม่มีการขออนุญาตจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมใหม่  และไม่มีการแจ้งขอเลิกกิจการ

 2.2 สังคมและวัฒนธรรม

                    จังหวัดชัยภูมิ ได้มุ่งเน้นการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง มีที่อยู่อาศัยที่อบอุ่น และการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลให้บรรเทาเบาบางลง เพื่อไม่ให้สังคมภายในจังหวัดเป็นเหยื่อของสารเสพติดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับคุณธรรม-จริยธรรมในสถานศึกษาในการส่งเสริมความเป็นอยู่ของเยาวชนให้สังคมมีคุณภาพและวิถีชีวิตที่ดี

                      2.2.1 การศึกษา             

                         จังหวัดชัยภูมิ  จัดการศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ คือ การศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียน จำแนกได้ดังนี้

              (1) การศึกษาในโรงเรียน มีจำนวนโรงเรียน  797 แห่ง ห้องเรียน   8,027   ห้อง นักเรียน 

170,330 คน   และครู 7,435 คน อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน 23 คน

               (2) การศึกษานอกโรงเรียน กำลังขยายไปอย่างกว้างขวางหลายรูปแบบ มีโรงเรียนเบ็ดเสร็จพื้นฐานดำเนินการสอนต่อเนื่อง โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ โรงเรียนสารพัดช่าง การฝึกอบรมอาชีพด้านต่างๆ ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของจังหวัด มีห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัด – อำเภอ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน รวมถึงกลุ่มสนใจฝึกฝนเพื่อพัฒนาอาชีพของหน่วยงานในจังหวัดต่าง ๆ ในจังหวัด

                   2.2.2  การศาสนา             

                                ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอื่นๆ ก็มีบ้างแต่จำนวนไม่มากนัก สำหรับความเชื่อถือประเพณีในสมัยก่อน ยังคงมีอยู่ตามชนบท และมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนในแถบนั้นๆ เช่น การแห่นางแมวขอฝน บุญพระเวส บุญเดือนหก บุญบ้องไฟ รวมถึงประเพณีรำฝีฟ้า เพื่อบนบานรักษาคนเจ็บป่วย ฯลฯ 

                    2.2.3 การสาธารณสุข

                          จังหวัดชัยภูมิ มีโรงพยาบาล  15  แห่ง  จำแนกเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด จำนวน  1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอ จำนวน 14 แห่ง สถานีอนามัย  168  แห่ง คลีนิกทุกประเภท  175  แห่ง  จำนวนเตียง  1,020  เตียง  จำนวนแพทย์และทันตแพทย์รวม  128  คน    พยาบาล    974  คน   การให้บริการยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยภายในจังหวัด  โดยเฉพาะในท้องถิ่นชนบททั่วไป  ทั้งนี้  เพราะขาดงบประมาณและบุคลากรในด้านนี้ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  โดยการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอ

               จังหวัดชัยภูมิ  มีหน่วยแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระราชชนนี (พอ.สว.)   ออกช่วยเหลือรักษาพยาบาลประชาชนที่อยู่ห่างไกลการคมนาคม  โดยไม่คิดมูลค่า  โครงการนี้มีแผนปฏิบัติการตลอดปีจำนวน      24 ครั้ง (เดือนละ 2 ครั้ง)  สามารถรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย  โดยเฉลี่ยครั้งละ  500 –  700  ราย บางครั้งมีผู้ป่วยหนักต้องรับการรักษาพยาบาลเป็นพิเศษ ก็ได้ติดต่อกับ พอ.สว. กลาง ส่งไปบำบัดรักษาในโรงพยาบาลจังหวัด   หรือโรงพยาบาลกรุงเทพฯ มีฐานะเป็นคนไข้หลวง

 

 

พิธีถวายเทียนพรรษา โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ชาววิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมขบวนแห่ เทียนพรรษา ณ ลานรวมพลคนพันธ์อา เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

                                                                                                       รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

เช้าวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเพื่อพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

                                                                                   รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

พิธีซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร สถานบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

นายวันชัย ชำนาญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นประธานในการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมกับ บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                                                                                                   รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 2-6 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ และครูภควา อ้อทอง เดินทางไปศึกษาดูงานด้านพลังงาน พร้อมลงนามความร่วมมือด้านจัดการเรียนการสอน New Energy Engineering ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีเล่อซาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นางอังคณา เบญจศิล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสีลบัญชรและพระพุทธสัตตวัฒนมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดชัยภูมิวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

วันที่ 10 กรกฏาคม 2561 นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นายเอกสิทธิ์ ปรมะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวันชัย ชำนาญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางอังคณา เบ็ญจศิล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่ส่งหลักฐานทางการศึกษา ขาดพื้นฐานความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเมืองชัยภูมิปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

9 กรกฎาคม 2561 นายอาคม จันทร์นาม ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู อาจารย์ มีความยินดียิ่งในการต้องรับคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ จากวิทยาลัยวิเชียรบุรี เพื่อศึกษาดูงานห้องเรียนเฉพาะทาง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมTo be Number One จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Smart boys and Girls C.T.C. Contest 2018 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลิกภาพด้านการแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา ที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาและเหมาะสมกับการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภายใต้แนวคิด "ใจละลาย หนุ่มหล่อ สาวสวย ในชุดนักศึกษา" โดยนายคีรินทร์ อนุตตรังกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

29 มิถุนายนที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิได้เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ โดยนายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

27 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดย นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธี

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

26 มิถุนายน 2561 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมกับหมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จัดพิธีวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่ กวีเอกของโลก โดยนายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา และการประกวดแต่งกายเป็นตัวละครจากวรรณคดีสุดสาคร บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

f t g m