Copyright 2018 - Custom text here

ดาวน์โหลด

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโดยวิธีรับตรงในระบบโควตา

ให้นักเรียนนักศึกษามารายงานตัวในวันที่

23 กุมภาพันธ์ 2561

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวมอบตัว 3000-5000 บาท

นักเรียนนักศึกษาที่ไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์

 

◕ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) Cllick!

◕ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สายตรง Cllick!

◕ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ม.6/ต่างสาขา Cllick!

f t g m