Copyright 2018 - Custom text here

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

   
  นายอาคม   จันทร์นาม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 

admin3 

 

 นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 นายเอกสิทธิ์ ปรมะ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 
          
 

นายวันชัย  ชำนาญศรี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

 

 นางอังคณา เบญจศิล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือf t g m