Copyright 2018 - Custom text here

e-portfolio

 

     
นายอุทัย คดภูธร    นางพรปภัทร สุวรรณธร
     
     
 นายวัฒนา แพงคำดี    นางศิริพร ปรมะ
     
     
 นางประภัสสร อนิลบล    นายชยางกูร ไชยกิตติ
     
     
 นายทิพยา สุวรรณชัย    นางนิติดา นิมิตรบรรณสาร
     
     
 นายสุขสันต์ หงษ์โพธิ์    นายคมกริช กันทำ
     
     
 นางสาวบุษบารัตน์ ละสามา    นางสาวรุ่งราตรี พรหมณ์สิริบูรณ์
     
     
 นางสาวณัฐฐาพร นันทรัตน์    นายยุทธพงษ์ จำปาแก้ว
     
     
นายมงคล ภูสิลิต    นายกิตติพร ทองขัติ
     
     
 นางสาวปาริฉัตร บุญเชิด    นางสาวนิภาวรรณ ภูศรีจันทร์
     
     
 นางณัฐพร สุวรรณชัย    นางชลลดา จันทรแดง
     
     
นางสาวธนาวรรณ จิตตธรรมบุตร    นายณัฐวัฒน์ เข็มตรง
     
     
 นายสหชัย วัดเมือง    นายเจษฎา จิตแสง
     
     
นายสุชาติ สุเพ็งคำ    นางสุจิตราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
     
     
นางพิศมัย สุขะเกตุ    นายสยาม โพธิ์เพ็ชร
     
     
 นายจักรพันธ์ ประสพเงิน    นางปทุมพร ซานโตส
     
     
นางนันท์นภัส คำวชิรพิทักษ์    
     

 

 

 

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นำโดย นายอาคม  จันทร์นามผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครูและบุคราการวิทยาลัยฯ ร่วมแต่งชุดพื้นบ้านอีสาน ฟ้อนถวาย “เจ้าพ่อพญาแล” บริเวณรอบอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ทั้ง 4 มุมเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ใน “งานรำลึก 200 ปี เมืองผู้กล้า พญาแล” เพื่อสักการะแด่ดวงวิญญาณอันศักดิ์ของเจ้าพ่อพญาแล และบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เมืองชัยภูมิ

                                                                                                                          รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ เป็นกิจกรรมที่สืบทอดต่อๆกันในทุกปีๆของวิทยาลัยฯ ที่จัดให้มีการรวมคณะผู้บริหารครูและบุคลากร เข้ามาประชุมพร้อมกันและ ทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างรอยยิ่มและความสดใดให้แก่คณะครูอาจารย์ ได้หน้าชื่นตาบานกันหลังจากที่ทำงานกันมาตลอดปี

                                                                                                                          รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จัดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2561 “ตรวจ ซ่อม ฟรี” ในวันพุทธที่ 11 เมษายน 2561 ณ ปั้มปตท.หน้าบิ๊กซีชัยภูมิ
โดยได้รับเกียรติจาก นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

                                                                                                                          รูปภาพกิจกรรม Click!

 

f t g m