Copyright 2018 - Custom text here

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ


 
 

 

                        

 

1.รูปศูนย์บ่มเพาะ

2.รูปโครงสร้าง

3.ปกอบรม

4.การทำธุรกิจ

                 -ช่างยนต์   ล้างรถ

                 -ช่างโยธา   ปั้นกระถาง

                 -ช่างกล      ป้ายชื่อ

การดำเนินโครงการ

     -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

     -แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน

     -การอบรม

     -การศึกษาดูงาน

     -การดำเนินธุรกิจในสถานศึกษา

     -รายงานผลการดำเนินงาน

    

 

 

 

 

 

 

 

ฐานข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาเป็นเจ้าของธุรกิจ ปี 2558,ปี2559,ปี2560

ชื่อผู้ประกอบการ

ลักษณะธุรกิจ

สถานที่ตั้ง

1.น.ส.ศิรินยา แก้วแสนเมือง

-ธุรกิจบริการ

 (ร้านเสริมสวยรุ่งศิริญาดาบิวติ้)

140 ถ.ทานตะวัน อ.เมือง

จ.ชัยภูมิ 36000

2.น.ส.วิลาวัณย์ คุ้มทอง

-ธุรกิจบริการ

 (ร้านยศพาณิชย์)

303 ถ.นนทนาคร  อ.เมือง

จ.ชัยภูมิ 36000

3.นายศักดิ์ชัย  การุณ

-ธุรกิจบริการ

  (ร้าน KCC CAR CARE)

244/170 ,ม.7  ต.ในเมือง

อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 36000

Tel. 088-080-7067

 

 

 

e-portfolio

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

e-portfolio

 

     
นายอุทัย คดภูธร    นางพรปภัทร สุวรรณธร
     
     
 นายวัฒนา แพงคำดี    นางศิริพร ปรมะ
     
     
 นางประภัสสร อนิลบล    นายชยางกูร ไชยกิตติ
     
     
 นายทิพยา สุวรรณชัย    นางนิติดา นิมิตรบรรณสาร
     
     
 นายสุขสันต์ หงษ์โพธิ์    นายคมกริช กันทำ
     
     
 นางสาวบุษบารัตน์ ละสามา    นางสาวรุ่งราตรี พรหมณ์สิริบูรณ์
     
     
 นางสาวณัฐฐาพร นันทรัตน์    นายยุทธพงษ์ จำปาแก้ว
     
     
นายมงคล ภูสิลิต    นายกิตติพร ทองขัติ
     
     
 นางสาวปาริฉัตร บุญเชิด    นางสาวนิภาวรรณ ภูศรีจันทร์
     
     
 นางณัฐพร สุวรรณชัย    นางชลลดา จันทรแดง
     
     
นางสาวธนาวรรณ จิตตธรรมบุตร    นายณัฐวัฒน์ เข็มตรง
     
     
 นายสหชัย วัดเมือง    นายเจษฎา จิตแสง
     
     
นายสุชาติ สุเพ็งคำ    นางสุจิตราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
     
     
นางพิศมัย สุขะเกตุ    นายสยาม โพธิ์เพ็ชร
     
     
 นายจักรพันธ์ ประสพเงิน    นางปทุมพร ซานโตส
     
     
นางนันท์นภัส คำวชิรพิทักษ์    
     
f t g m