Copyright 2018 - Custom text here

ริว

ที่ตั้ง และสังกัด

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ดินราชพัสดุ สนามบินกองทัพอากาศ (ที่เก่า) แปลงหมายเลขที่ 14636 เนื้อที่ 115 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
   

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป

เดิม ชื่อโรงเรียนช่างไม้ชัยภูมิ ได้จัดตั้งขึ้นและทำการสอน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2481 โดยอาศัยโรงเรียนฝึกหัดครูชาย ประกาศนียบัตร จังหวัดและโรงเรียนประถมอาชีพเกษตรกรรม (วิทยาลัยเกษตรกรรม ปัจจุบัน) เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว
 

ปีแรก

  รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประถมปีที่ 4 ในปีนั้นมีครูประจำเพียงคนเดียว คือ นายเหรียญ คำจัตุรัส และได้อาศัยครูโรงเรียนประถม อาชีพเกษตรกรรมช่วยสอน โดยทางจังหวัดได้มอบหมายให้ นายพิภพ กาชัย เป็นผู้ควบคุมดูแลในหน้าที่ครูใหญ่
 

วันที่ 20 มิถุนายน 2482

  ได้ย้ายมาดำเนินการในสถานที่ใหม่ เลขที่ 380 ก ถนนโนนม่วง ในเนื้อที่ 7 ไร่ เศษ ซึ่งตั้งชื่อเป็น โรงเรียนช่างไม้ชัยภูมิ
 

ปีการศึกษา 2495

  ทาง การได้ให้ทำการสอนเพิ่มอีกระดับ คือ ระดับอาชีวศึกษากลาง (แผนกช่างไม้) ซึ่งเรียกว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้รับนักเรียนจากผู้สำเร็จจากชั้นประโยคอาชีวศึกษาตอนต้น หรือนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 

ปีการศึกษา 2502

  ทางการได้โอนโรงเรียนการช่างตัดผมเข้ามาดำเนินการร่วมกัน โดยแยกเป็นแผนกช่างตัดผม ซึ่งในปีนี้มีครูประจำการ 7 คน และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างชัยภูมิ
 

ปีการศึกษา 2504

  ทาง การได้เปิดทำการสอนเพิ่มขึ้นอีกระดับคือ ระดับอาชีวศึกษาขั้นสูง (แผนกช่างไม้และก่อสร้าง) รับนักเรียนที่สำเร็จจาก ชั้นประโยคอาชีวศึกษากลาง ศึกษาต่ออีก 3 ปี ได้วุฒิประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง
 

ปีการศึกษา 2507

  ทาง การงดดำเนินการให้การศึกษาอาชีพตอนต้น และได้รับเฉพาะชั้นประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยรับจากนักเรียนชั้น ประโยคอาชีวศึกษาตอนกลาง มัธยมปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
 

ปีการศึกษา 2515

  ทาง การได้อนุญาตให้ดำเนินการสอนนักเรียนหลักสูตรอาชีพศึกษาชั้นสูงอีกแผนกวิชา คือแผนกวิชาช่างเชื่อมและ โลหะแผ่น รับผู้สำเร็จมัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 

ปีการศึกษา 2518

  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับนักเรียนจากผู้สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3
 

ปีการศึกษา 2519

  กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้เปิดสอนเพิ่มอีก คือ แผนกวิชาช่างยนต์
 

ปีการศึกษา 2520

  กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้เปิดสอนเพิ่มอีก คือ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 

ปีการศึกษา 2522

  กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาติให้เปิดสอนเพิ่มอีก คือ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนการช่างชัยภูมิ เป็น โรงเรียนเทคนิคชัยภูมิ
 

ปีการศึกษา 2523

  กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้เปิดสอนเพิ่มอีก คือ แผนกวิชาพณิชยกรรม (การบัญชี)
 

วันที่ 1 เมษายน 2524

  ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัย โดยใช้ชื่อ " วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ" ดำเนิน การในที่ใหม่ ในที่ดินราชพัสดุสนามบินเก่า กองทัพอากาศ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และ ในปีงบประมาณ 2526 ได้รับงบประมาณ จัดสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง (โรงฝึกงานช่างยนต์) และงบประมาณต่อเชื่อมไฟฟ้าแรงสูง 944,399 บาท และต่อประปา 373,450 บาท และได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีนี้
 

ปีการศึกษา 2526

  ได้ ย้ายนักเรียนแผนกช่างยนต์ไปเปิดดำเนินการในสถานที่แห่งใหม่ ในการเรียนการสอนวิชาชีพในปีนี้ กรมอาชีวศึกษา ได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบ กช. 700 1 หลัง และได้จัดวัสดุฝึกอีกเพื่อจัดสร้างบ้านพักแบบเรือนแถว 5 หน่วย งบประมาณ 500,000 บาท โดย ใช้แรงงานนักเรียนจัดสร้าง
 

ปีการศึกษา 2527

  กรมอาชีวศึกษาได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดดำเนินการสอนตามหลักสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง สองแผนกวิชา คือ สาขางานเทคนิคยานยนต์ (แผนกช่างยนต์) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) และในปีงบประมาณนี้กรม ได้ขออนุมัติ จัดสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ มีดังนี้
  - บ้านพักครู 48 หน่วย
  - อาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง
  - หอประชุม - โรงอาหาร 1 หลัง
  - อาคารปฏิบัติงาน 3 ชั้น 1 หลัง
  โดย ดำเนินการแบบผูกพันงบประมาณ คือ ปีงบประมาณ 2527 ใช้งบประมาณ 200,000 บาท ปีงบประมาณ 2528 ใช้งบประมาณ 15,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2529 ใช้งบประมาณ 8,099,000 บาท และจัดดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2528
 

ปีการศึกษา 2529

  กรมอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง และทางวิทยาลัย ได้จัด ปรับปรุงถนนภาย ใน บริเวณสถานศึกษา และจัดทำถนนเข้าสู่หมู่บ้านพักครูต่อเชื่อมน้ำประปาและไฟฟ้า เข้าบ้านพักครู และได้ย้ายครอบครัว ครู - อาจารย์ จากที่เดิมไปในที่ ี่แห่งใหม่ทั้งหมดและได้ขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ไปในสถานที่แห่งใหม่
 

ปีการศึกษา 2529

  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูม ิ เปิดสอนในสถานที่แห่งใหม่ทั้งหมดตามสาขาวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ 2524 (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 2527 (ปวท.) ดังนี้
  1. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ในระดับ ปวช.
  2. สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ในระดับ ปวช.
  3. สาขาวิชาช่างยนต์ ในระดับ ปวช. และในระดับ ปวส
  4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ในระดับปวช.
  5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับ ปวช. และในระดับ ปวท.
  6. สาขาพณิชยกรรม ในระดับ ปวช. และในระดับ ปวส.
 

ปี พ.ศ. 2530

  ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 4 )
 

ปี พ.ศ. 2535

  ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 5 )
 

ปี พ.ศ. 2537

  ก่อสร้างแท่นประดิษฐานองค์พระวิษณุกรรม
 

ปี พ.ศ. 2539

  ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 6 )
 

ปีการศึกษา 2536

  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการตลาด
 

ปีการศึกษา 2538

  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาการขาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ปีการศึกษา 2539

  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต
 

ปีการศึกษา 2540

  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม และแผนกวิชาการเลขานุการ
 

ปีการศึกษา 2543

  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
 

ปีการศึกษา 2544

  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ปีการศึกษา 2546

  วิทยาลัย เทคนิคชัยภูมิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

ปีการศึกษา 2548

  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการเงินการธนาคาร

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท

ข้อมูลสถานศึกษา  
นักเรียน นักศึกษา  
ตลาดแรงงาน  
บุคลากร  
งบประมาณและการเงิน  
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  
ครุภัณฑ์  
ข้อมูลอาคารสถานที่  
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดชัยภูมิ  

สภาพเศรษฐกิจและสังคม จ.ชัยภูมิ

สภาพเศรษฐกิจ/สังคมและวัฒนธรรม

 2.1 สภาพเศรษฐกิจ

             ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ ขึ้นกับภาคการเกษตร   ภาคการค้าส่งค้าปลีก และภาคอุตสาหกรรม เป็นสำคัญ  ภาพรวมของเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากการผลิตในสาขาการเกษตรและสาขาอุตสาหกรรม   ด้านการบริโภค   ด้านการลงทุน  และด้านการเงิน    ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจชะลอตัวลง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับตัวสูงขึ้น  กอปรกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง ขณะที่การจัดเก็บรายได้ภาครัฐ และการประกันตนในระบบประกันสังคม ยังคงมีการขยายตัว อย่างต่อเนื่อง

       2.1.2 ด้านการบริโภค

                      ภาพรวมด้านการบริโภค มีการขยายตัวในลักษณะชะลอตัวลง เป็นผลมาจากปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมือง รวมทั้งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของบริโภค 

                      2.1.3 ด้านการลงทุน

                       ภาคอุตสาหกรรม อยู่ในภาวะชะลอตัว คือ  ไม่มีการขออนุญาตจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมใหม่  และไม่มีการแจ้งขอเลิกกิจการ

 2.2 สังคมและวัฒนธรรม

                    จังหวัดชัยภูมิ ได้มุ่งเน้นการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง มีที่อยู่อาศัยที่อบอุ่น และการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลให้บรรเทาเบาบางลง เพื่อไม่ให้สังคมภายในจังหวัดเป็นเหยื่อของสารเสพติดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับคุณธรรม-จริยธรรมในสถานศึกษาในการส่งเสริมความเป็นอยู่ของเยาวชนให้สังคมมีคุณภาพและวิถีชีวิตที่ดี

                      2.2.1 การศึกษา             

                         จังหวัดชัยภูมิ  จัดการศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ คือ การศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียน จำแนกได้ดังนี้

              (1) การศึกษาในโรงเรียน มีจำนวนโรงเรียน  797 แห่ง ห้องเรียน   8,027   ห้อง นักเรียน 

170,330 คน   และครู 7,435 คน อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน 23 คน

               (2) การศึกษานอกโรงเรียน กำลังขยายไปอย่างกว้างขวางหลายรูปแบบ มีโรงเรียนเบ็ดเสร็จพื้นฐานดำเนินการสอนต่อเนื่อง โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ โรงเรียนสารพัดช่าง การฝึกอบรมอาชีพด้านต่างๆ ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของจังหวัด มีห้องสมุดประชาชนระดับจังหวัด – อำเภอ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน รวมถึงกลุ่มสนใจฝึกฝนเพื่อพัฒนาอาชีพของหน่วยงานในจังหวัดต่าง ๆ ในจังหวัด

                   2.2.2  การศาสนา             

                                ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอื่นๆ ก็มีบ้างแต่จำนวนไม่มากนัก สำหรับความเชื่อถือประเพณีในสมัยก่อน ยังคงมีอยู่ตามชนบท และมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนในแถบนั้นๆ เช่น การแห่นางแมวขอฝน บุญพระเวส บุญเดือนหก บุญบ้องไฟ รวมถึงประเพณีรำฝีฟ้า เพื่อบนบานรักษาคนเจ็บป่วย ฯลฯ 

                    2.2.3 การสาธารณสุข

                          จังหวัดชัยภูมิ มีโรงพยาบาล  15  แห่ง  จำแนกเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด จำนวน  1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอ จำนวน 14 แห่ง สถานีอนามัย  168  แห่ง คลีนิกทุกประเภท  175  แห่ง  จำนวนเตียง  1,020  เตียง  จำนวนแพทย์และทันตแพทย์รวม  128  คน    พยาบาล    974  คน   การให้บริการยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยภายในจังหวัด  โดยเฉพาะในท้องถิ่นชนบททั่วไป  ทั้งนี้  เพราะขาดงบประมาณและบุคลากรในด้านนี้ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  โดยการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอ

               จังหวัดชัยภูมิ  มีหน่วยแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระราชชนนี (พอ.สว.)   ออกช่วยเหลือรักษาพยาบาลประชาชนที่อยู่ห่างไกลการคมนาคม  โดยไม่คิดมูลค่า  โครงการนี้มีแผนปฏิบัติการตลอดปีจำนวน      24 ครั้ง (เดือนละ 2 ครั้ง)  สามารถรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย  โดยเฉลี่ยครั้งละ  500 –  700  ราย บางครั้งมีผู้ป่วยหนักต้องรับการรักษาพยาบาลเป็นพิเศษ ก็ได้ติดต่อกับ พอ.สว. กลาง ส่งไปบำบัดรักษาในโรงพยาบาลจังหวัด   หรือโรงพยาบาลกรุงเทพฯ มีฐานะเป็นคนไข้หลวง

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
จำนวน  2  ประเภทวิชา  12 สาขาวิชา  13  สาขางาน  ได้แก่

1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     สาขาวิชาช่างยนต์
         -  สาขางานยานยนต์
         -  สาขางานตัวถังและสีรถยนต์
     สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
         -  สาขางานเครื่องมือกล
     สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
         -  สาขางานโครงสร้าง
     สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
         -  สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
     สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
         -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
     สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         -  สาขางานก่อสร้าง  
     สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
         -  สาขางานสถาปัตยกรรม
     สาขาวิชาโยธา
         -  สาขางานโยธา
2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
     สาขาวิชาการบัญชี
         -  สาขางานการบัญชี
     สาขาวิชาการตลาด
         -  สาขางานการตลาด  
     สาขาวิชาการเลขานุการ
         -  สาขางานการเลขานุการ  
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
จำนวน  3  ประเภทวิชา  13 สาขาวิชา  14 สาขางาน ได้แก่

1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         -  สาขางานเทคนิคยานยนต์
     สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
         -  สาขางานเครื่องมือกล
     สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
         -  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
     สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
         -  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
         -  สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
     สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
         -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
     สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
         -  สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
     สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         -  สาขางานช่างก่อสร้าง
     สาขาวิชาโยธา
         -  สาขางานโยธา
2.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         -  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     สาขาวิชาการบัญชี
         -  สาขางานการบัญชี
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     สาขาวิชาการตลาด
         -  สาขางานการตลาด
     สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
         -  สาขางานการจัดการสำนักงาน

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546 
จำนวน  3  ประเภทวิชา 12 สาขาวิชา   14  สาขางาน  ได้แก่

4.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     สาขาวิชาเครื่องกล
          -  สาขางานเทคนิคยานยนต์
     สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
          -  สาขางานเครื่องมือกล
     สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
          -  สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
     สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
          -  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
          -  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
     สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
          -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
     สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
          -  สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
     สาขาวิชาการก่อสร้าง
          -  สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
     สาขาวิชาโยธา
          -  สาขางานโยธา
5.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         -  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     สาขาวิชาการบัญชี
        -  สาขางานการบัญชี
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        -  สาขางานการพัฒนาโปรแกรม
        -  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
     สาขาวิชาการตลาด
       -  สาขางานการตลาด 

   
f t g m