แผนกช่างก่อสร้าง

นายรชต งูทิพย์
หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง