ข้อมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

สรุปวิจัยในชั้นเรียนวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ปี 2559

สรุปวิจัยในชั้นเรียนวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ปี 2560

สรุปวิจัยในชั้นเรียนวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ปี 2561

 

 

 

 

 

 

ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ 2559

กติกาสิ่งประดิษฐ์ 2560

กติกาสิ่งประดิษฐ์ 2561