ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ที่ตั้ง และสังกัด
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ดินราชพัสดุ สนามบินกองทัพอากาศ (ที่เก่า) แปลงหมายเลขที่ 14636 เนื้อที่ 115 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป
เดิม ชื่อโรงเรียนช่างไม้ชัยภูมิ ได้จัดตั้งขึ้นและทำการสอน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2481 โดยอาศัยโรงเรียนฝึกหัดครูชาย ประกาศนียบัตร จังหวัดและโรงเรียนประถมอาชีพเกษตรกรรม (วิทยาลัยเกษตรกรรม ปัจจุบัน) เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว
ปีแรก
รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประถมปีที่ 4 ในปีนั้นมีครูประจำเพียงคนเดียว คือ นายเหรียญ คำจัตุรัส และได้อาศัยครูโรงเรียนประถม อาชีพเกษตรกรรมช่วยสอน โดยทางจังหวัดได้มอบหมายให้ นายพิภพ กาชัย เป็นผู้ควบคุมดูแลในหน้าที่ครูใหญ่
วันที่ 20 มิถุนายน 2482
ได้ย้ายมาดำเนินการในสถานที่ใหม่ เลขที่ 380 ก ถนนโนนม่วง ในเนื้อที่ 7 ไร่ เศษ ซึ่งตั้งชื่อเป็น โรงเรียนช่างไม้ชัยภูมิ
ปีการศึกษา 2495
ทาง การได้ให้ทำการสอนเพิ่มอีกระดับ คือ ระดับอาชีวศึกษากลาง (แผนกช่างไม้) ซึ่งเรียกว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้รับนักเรียนจากผู้สำเร็จจากชั้นประโยคอาชีวศึกษาตอนต้น หรือนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
ปีการศึกษา 2502
ทางการได้โอนโรงเรียนการช่างตัดผมเข้ามาดำเนินการร่วมกัน โดยแยกเป็นแผนกช่างตัดผม ซึ่งในปีนี้มีครูประจำการ 7 คน และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างชัยภูมิ
ปีการศึกษา 2504
ทาง การได้เปิดทำการสอนเพิ่มขึ้นอีกระดับคือ ระดับอาชีวศึกษาขั้นสูง (แผนกช่างไม้และก่อสร้าง) รับนักเรียนที่สำเร็จจาก ชั้นประโยคอาชีวศึกษากลาง ศึกษาต่ออีก 3 ปี ได้วุฒิประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง
ปีการศึกษา 2507
ทาง การงดดำเนินการให้การศึกษาอาชีพตอนต้น และได้รับเฉพาะชั้นประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยรับจากนักเรียนชั้น ประโยคอาชีวศึกษาตอนกลาง มัธยมปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2515
ทาง การได้อนุญาตให้ดำเนินการสอนนักเรียนหลักสูตรอาชีพศึกษาชั้นสูงอีกแผนกวิชา คือแผนกวิชาช่างเชื่อมและ โลหะแผ่น รับผู้สำเร็จมัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ปีการศึกษา 2518
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับนักเรียนจากผู้สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2519
กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้เปิดสอนเพิ่มอีก คือ แผนกวิชาช่างยนต์
ปีการศึกษา 2520
กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้เปิดสอนเพิ่มอีก คือ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษา 2522
กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาติให้เปิดสอนเพิ่มอีก คือ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนการช่างชัยภูมิ เป็น โรงเรียนเทคนิคชัยภูมิ
ปีการศึกษา 2523
กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้เปิดสอนเพิ่มอีก คือ แผนกวิชาพณิชยกรรม (การบัญชี)
วันที่ 1 เมษายน 2524
ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัย โดยใช้ชื่อ ” วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ” ดำเนิน การในที่ใหม่ ในที่ดินราชพัสดุสนามบินเก่า กองทัพอากาศ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และ ในปีงบประมาณ 2526 ได้รับงบประมาณ จัดสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง (โรงฝึกงานช่างยนต์) และงบประมาณต่อเชื่อมไฟฟ้าแรงสูง 944,399 บาท และต่อประปา 373,450 บาท และได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีนี้
ปีการศึกษา 2526
ได้ ย้ายนักเรียนแผนกช่างยนต์ไปเปิดดำเนินการในสถานที่แห่งใหม่ ในการเรียนการสอนวิชาชีพในปีนี้ กรมอาชีวศึกษา ได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบ กช. 700 1 หลัง และได้จัดวัสดุฝึกอีกเพื่อจัดสร้างบ้านพักแบบเรือนแถว 5 หน่วย งบประมาณ 500,000 บาท โดย ใช้แรงงานนักเรียนจัดสร้าง
ปีการศึกษา 2527
กรมอาชีวศึกษาได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดดำเนินการสอนตามหลักสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง สองแผนกวิชา คือ สาขางานเทคนิคยานยนต์ (แผนกช่างยนต์) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) และในปีงบประมาณนี้กรม ได้ขออนุมัติ จัดสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ มีดังนี้
– บ้านพักครู 48 หน่วย
– อาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง
– หอประชุม – โรงอาหาร 1 หลัง
– อาคารปฏิบัติงาน 3 ชั้น 1 หลัง
โดย ดำเนินการแบบผูกพันงบประมาณ คือ ปีงบประมาณ 2527 ใช้งบประมาณ 200,000 บาท ปีงบประมาณ 2528 ใช้งบประมาณ 15,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2529 ใช้งบประมาณ 8,099,000 บาท และจัดดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2528
ปีการศึกษา 2529
กรมอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง และทางวิทยาลัย ได้จัด ปรับปรุงถนนภาย ใน บริเวณสถานศึกษา และจัดทำถนนเข้าสู่หมู่บ้านพักครูต่อเชื่อมน้ำประปาและไฟฟ้า เข้าบ้านพักครู และได้ย้ายครอบครัว ครู – อาจารย์ จากที่เดิมไปในที่ ี่แห่งใหม่ทั้งหมดและได้ขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ไปในสถานที่แห่งใหม่
ปีการศึกษา 2529
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูม ิ เปิดสอนในสถานที่แห่งใหม่ทั้งหมดตามสาขาวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ 2524 (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 2527 (ปวท.) ดังนี้
1. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ในระดับ ปวช.
2. สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ในระดับ ปวช.
3. สาขาวิชาช่างยนต์ ในระดับ ปวช. และในระดับ ปวส
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ในระดับปวช.
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับ ปวช. และในระดับ ปวท.
6. สาขาพณิชยกรรม ในระดับ ปวช. และในระดับ ปวส.
ปี พ.ศ. 2530
ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 4 )
ปี พ.ศ. 2535
ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 5 )
ปี พ.ศ. 2537
ก่อสร้างแท่นประดิษฐานองค์พระวิษณุกรรม
ปี พ.ศ. 2539
ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 6 )
ปีการศึกษา 2536
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการตลาด
ปีการศึกษา 2538
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาการขาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา 2539
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต
ปีการศึกษา 2540
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม และแผนกวิชาการเลขานุการ
ปีการศึกษา 2543
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2544
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรมอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา 2546
วิทยาลัย เทคนิคชัยภูมิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2548
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการเงินการธนาคาร