ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 

“ปรัชญา” 

          เรียนดี นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพที่สถานศึกษาจัดให้ มีวินัย เป็นผู้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่สถานศึกษากําหนด ใฝ่คุณธรรม มีจิตผูกพันกับความดี ความงาม ตามค่านิยมและปทัสถานของสังคม เป็นผู้นําทางอาชีพ เป็นผู้ที่มีอาชีพความชํานาญเก่งในระดับแนวหน้าของอาชีพนั้นๆ

“วิสัยทัศน์”

          วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาศักยภาพกําลังคนอาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงานไทยและ ประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“พันธกิจ”

          1.จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและฝึกประสบการณ์จริง

          2. พัฒนาผู้สอนให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มศักยภาพวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล

          3. เปิดโอกาสให้ชุมชน สถานประกอบการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

“เป้าประสงค์”

          1.นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี มีความรู้ และมีทักษะวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

          2. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีทักษะวิชาชีพ

          3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

 

 “อัตลักษณ์”

          ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

“เอกลักษณ์”

          บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561