ข้อมูลบุคลากร

แบบสรุปจำนวนบุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  ประจำปีการศึกษา  2561
ชื่อบัญชี จำนวน/คน
ผู้บริหาร 1
รองผู้อำนวยการ 4
ครู (ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน  82  คน)
      –  ไปช่วยราชการ
      –  มาช่วยราชการ
      –  ศึกษาต่อ
คงเหลือยอดครูที่สอนในสถานศึกษา 82
ข้าราชการพลเรือน 3
พนักงานราชการ 7
ลูกจ้างประจำ 3
ลูกจ้างชั่วคราว 50
ครูอัตราจ้าง 52
รวมบุคลากร 201