ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
จำนวน  2  ประเภทวิชา  12 สาขาวิชา  13  สาขางาน  ได้แก่1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     สาขาวิชาช่างยนต์
–  สาขางานยานยนต์
–  สาขางานตัวถังและสีรถยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
–  สาขางานเครื่องมือกล
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
–  สาขางานโครงสร้าง
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
–  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
–  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
–  สาขางานก่อสร้าง
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
–  สาขางานสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาโยธา
–  สาขางานโยธา
2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
     สาขาวิชาการบัญชี
–  สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
–  สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
–  สาขางานการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
–  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
จำนวน  3  ประเภทวิชา  13 สาขาวิชา  14 สาขางาน ได้แก่1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
–  สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
–  สาขางานเครื่องมือกล
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
–  สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
–  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
–  สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
–  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
–  สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
–  สาขางานช่างก่อสร้าง
สาขาวิชาโยธา
–  สาขางานโยธา
2.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
–  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     สาขาวิชาการบัญชี
–  สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
–  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
–  สาขางานการตลาด
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
–  สาขางานการจัดการสำนักงาน

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546
จำนวน  3  ประเภทวิชา 12 สาขาวิชา   14  สาขางาน  ได้แก่

4.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     สาขาวิชาเครื่องกล
–  สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
–  สาขางานเครื่องมือกล
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
–  สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
–  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
–  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
–  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
–  สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาการก่อสร้าง
–  สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
สาขาวิชาโยธา
–  สาขางานโยธา
5.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
–  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     สาขาวิชาการบัญชี
–  สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
–  สาขางานการพัฒนาโปรแกรม
–  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
สาขาวิชาการตลาด
–  สาขางานการตลาด