ผลการคัดเลือกในระบบรับตรง (โควตา)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (เพิ่มเติม)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (ม.6-ต่างสาขา)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (สายตรง) ชุดที่ 1

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (สายตรง) ชุดที่ 2

 

เอกสารประกอบการรายงานตัวมอบตัว โควตา

-รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

– สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/ บิดา/ มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน/ บิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

-หลักฐานทางการศึกษา ให้แนบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

กรณี จบการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษาแล้วให้แนบ สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง) จำนวน 2 ฉบับ      หรือ

กรณี กำลังศึกษาอยู่  ให้แนบ สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนนักศึกษา หรือสำเนาหนังสือรับรองผลการเรียน  จำนวน 1 ฉบับ

 

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวมอบตัวโควตา

-ระดับปวช.  3,800 บาท

-ระดับปวส.  3,950 บาท

(ค่าใช้จ่าย ปวส. ทุกสาขางาน ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 100 บาท ไม่เกิน 4,000 บาท )

 

รายงานตัวมอบตัวโควตา

ตั้งแต่เวลา 08.30

น. ถึงเวลา 12.00 น.

ณ โดมหน้าเสาธง

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *