วิจัยในชั้นเรียน 2562

การเกิดรูปคลื่นไฟฟ้าของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้า

การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะการลับคมมีดกลึงเกลียวสามเหลี่ยมของนักศักษา ช่างกลโรงงาน

การขยายย่านวัดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างไฟฟ้า 

การควบคุมแบบเรียงลำดับของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้า 

การใช้ส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ดีด

การดำเนินงานโครงการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง

การปรับพฤติกรรมนักเรียนมาสายรายวิชา งานเทคนิคพื้นฐาน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา งานตรวจสอบวัสดุ

การพัฒนา และส่งเสริมความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียนในรายวิชา พื้นฐานงานปูน 

การพาดสายของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้า 

การเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์การของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างไฟฟ้า

การรับหุ้นส่วนใหม่ของนักเรียนระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี

การลับมีดกลึงปาดหน้าของนักศึกษา ชย.

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบชอบในการไม่มีความกระตือรือร้นในการทำงานรายวิชา 3102-850122072563

การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของ นักศึกษาสาขาเทคนิคยานยนต์

การอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ ค่าความละเอียด 1-128 นิ้ว ของนักศึกษา

แก้ไขพฤติกรรมมาสายของนักเรียน ชั้น ปวช.1 กลุ่ม A1

คำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่ม คธ.

เจาะรู รีมเมอร์ตามแบบสั่งงานของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่ม ชก.

โปรแกรมนำเสนอข้อมูล Microsoft Office PowerPoint ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างไฟฟ้า

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ นักศึกษา ช่างกลโรงงาน กลุ่ม ชก.

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของ นักศึกษาชั้นปวส.

มาตรฐานสายไฟฟ้าของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้า 

รู้จักตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างโยธา 

รูปแบบการนำเสนอของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วางระบบสายป้อนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่่างไฟฟ้า 

สถาบันท้างสังคมและสถาบันทางครอบครัวของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชา การบัญชี