วิจัยในชั้นเรียน 2565

เรื่อง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

เรื่อง การแก้ปัญหาการส่งงานไม่ตรงตามกำหนดเวลาของนักเรียน

เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษา ขาดทักษะในการขับรถยนต์ถอยหลัง

เรื่อง การแก้ปัญหาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลา

เรื่อง การใช้โปรแกรม sketch up เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

เรื่อง การใช้คำสั่งวนรอบ (Loop)

เรื่อง การตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น

เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การออกแบบและสร้างแบรนด์ธุรกิจ

เรื่อง การฟิลเลอร์เกจ

เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาวัดละเอียดช่างยนต์

เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รูปแบบการนำเสนอ

เรื่อง หลักการเขียนภาพทัศนียภาพ

เรื่องใช้สื่อสารการสอนชุดการสอนในกิจกรรมการเรียนการสอน

เรื่องการต่อวงจร เรื่องการต่อวงจรนิวเมติกส์

เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาสถาปัตยกรรมไทย

เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง

เรื่องการสร้างและปรับชิ้นงาน

เรื่องพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา