ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ


 

                        

 

1.รูปศูนย์บ่มเพาะ

2.รูปโครงสร้าง

3.ปกอบรม

4.การทำธุรกิจ

-ช่างยนต์   ล้างรถ

-ช่างโยธา   ปั้นกระถาง

-ช่างกล      ป้ายชื่อ

การดำเนินโครงการ

-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

-แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน

-การอบรม

-การศึกษาดูงาน

-การดำเนินธุรกิจในสถานศึกษา

-รายงานผลการดำเนินงาน