เจ้าหน้าที่

นายรัชภูมิ คุ้มบุ่งคล้า
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นางวชัญญา พันธสูตร
เจ้าหน้าที่งานพัสดุกลาง
นายภานุวัฒน์ แพงเพ็ง
เจ้าหน้าที่งานศูนย์อินเตอร์เน็ต
นางสาวเมธาวี ป้อมชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่งานปกครองและโครงการพิเศษฯ
นางสาวดวงเดือน อักษรเสือ
เจ้าหน้าที่งานแผนงาน
นางสาวเกสรา พุ้ยน้อย
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพฯ
นางสาวน้ำเพชร ไกรบำรุง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวจารุวรรณ บุญแก้ว
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาววริศรา ธรรมลี
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นางเกล็ดทราย เจริญภูมิ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวสาวิตรี ปะจุระเน
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางจิราวรรณ เกตุสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
นางสาวลัดดา โพธิ์ชัย
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวประภาภัส พัดชา
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางพิลัยวรรณ เล้าศรี
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวนัฎฐาภรณ์ พวงประโคน
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
นางสาวเกวลิน สีปากดี
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
นายนนนน์ ตรีอมฤติวงศ์
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
นางสาวสุนันทา รามฤทธิ์
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและพยาบาล
นายภาคภูมิ จารุกขมูล
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ
นางใจแก้ว ศิริโชติ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและความร่วมมือ
นางสาวธนาวรรณ จิตตธรรมบุตร
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวจารุวรรณ ไทยแท้
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวจามจุรี อดทน
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
นายนันทพล จิตตธรรมบุตร
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวอาทิตยา ป่าเจือ
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวรัชณี ผลานิสงค์
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
นางสมปอง เพิ่มปัญญา
เจ้าหน้าที่งานผลิตผลทางการค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวกานต์สินี มิลินคณาพัฒน์
เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงานวิจัย
นางสาวปิ่นปินัทธ์ บุญรวม
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางสาวศิริลักษณ์ จำชาติ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *