แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติราชการ61

01โครงการรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทรถประดิษฐ์

02โครงการรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทรถตลาด

03โครงการจัดหาพัดลมและติดตั้ง ประจำห้องเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

04โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์(แผนกวิชาช่างโยธา)

05โครงการซ่อมครุภัณฑ์ประจำแผนกวิชาช่างโลหะการ

06โครงการปรับปรุงและเทพื้นคอนกรีตรอบอาคารไฟฟ้ากำลัง

07โครงการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินหลักสูตร ปวส.

08โครงการ-แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทส

09โครงการปรับปรุงธนาคารโรงเรียน-61

10โครงการซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด

11โครงการอบรมวันประวัติศาสตร์ชาติไทย

12โครงการวันภาษาไทย

13โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา2561

14โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่

15ห้องเรียนเฉพาะทาง (ช่างยนต์)

16ห้องเรียนเฉพาะทาง (เทคนิคการผลิต)

17ห้องเรียนเฉพาะทาง (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)

18ห้องเรียนเฉพาะทาง (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์)

19ห้องเรียนเฉพาะทาง (แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

20ห้องเรียนเฉพาะทาง (การตลาด)

21สถานศึกษาคุณธรรม

22โครงการเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะระดับอาชีวศึกษา

23โครงการเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะระดับภาค

24โครงการเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะระดับชาติ

25โครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศโปรแกรมเชรบุรีโมเดลหรือระบบMIS

26โครงการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ

27โครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

28โครงการนิเทศการสอน

29โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานอกสถานทื่

30การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี

31โครงการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

32โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ทวิภาคี 2561

34โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ

35โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง

36โครงการส่งเสริมวินัยจราจร และรณรงค์สวมหมวกกันน๊อค

37โครงการจัดทำสติ๊กเกอร์เข้า-ออกโรงจอดรถ

38โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน

39โครงการอบรมครูที่ปรึกษา

40โครงการประชุมผู้ปกครอง

41โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล-61

42โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

43โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู็สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑

44โครงการจัดงานสัปดาห์วันครู

45โครงการสุขสรรค์วันปีใหม่

46โครงการงานแสดงมุทิตาจิต-บุคลากร

47โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ครบรอบ 79 ปี

48โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร-ปูน้อย

49โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

50โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ61

51โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตฝ่ายแผนงาน

52โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตทั้งระบบภายในวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

53โครงการเดินสายไฟเบอร์ออฟติค เพิ่มเติม

54โครงการขยายระบบอินเตอร์เน็ตจากอาคาร-1-ไปแผนกวิชาช่างยนต์

55โครงการขยายระบบอินเตอร์เน็ตจากอาคาร-1-ไปแผนกช่างวิชากลโรงงาน

56โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือปีงบประมาณ2561

57โครงการเขียนแผนธุรกิจ 61

58โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่61

59โครงการสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาจังหวัด-141260

60โครงการสิ่งประดิษฐ์-ระดับภาค-151260

61โครงการสิ่งประดิษฐ์-ระดับชาติ2560

62เตรียมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน2561

63เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด2561

64ประเมินสถานศึกษาพอเพียง2561

65โครงการปรับปรุงขยายพื้นที่ บริเวณโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษา

66ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

67อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน