การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561

12 ตุลาคม 2561 โครงก

Read more

คณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ศึกษาดูงานห้องเรียนเฉพาะทาง “ห้องปฏิบัติการเครือข่าย” แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาค

Read more

ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการฯ นายฉลอง นพคุณ และคณะครูจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ขอเชิญหัวหน้าแผนก ,ค

Read more

การประชุมพิจารณาการจัดซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมพิจารณาการจ

Read more